Карта покриття VillageLink

Головна | Правила надання послуг

Правила надання та отримання телекомунікаційних послуг

Правила надання та отримання телекомунікаційних послуг «VillageLink» (надалі Правила) встановлюють порядок та умови користування послугами, що надаються Провайдером.

Дані Правила регулюють взаємовідносини між Провайдером та Абонентом, права та обов’язки Сторін, порядок укладення та припинення Договору, Додаткової угоди, умови розрахунків,

 відповідальність Сторін, порядок і умови підключення, доступу і користування мережею Інтернет, передачі і отримання в мережі інформації.

Правила є невід’ємною складовою укладеного між Провайдером та Абонентом Договору про надання послуг доступу до мережі Інтернет

 (надалі – Послуга) і стають обов’язковими для Сторін з моменту його підписання.

Ці Правила складені з урахуванням норм чинного законодавства України, в тому числі положень Закону України «Про телекомунікації»,

Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від «14» березня 2013 р, № 7382

 та інших нормативно-правових актів у сфері телекомунікації.


ТЕРМІНИ І ЗНАЧЕННЯ, В ЯКИХ ВОНИ ВЖИВАЮТЬСЯ

Абонент – споживач (суб’єкт господарювання або фізична особа) Послуг, який отримує їх, на умовах цих Правил і договірних відносин з Провайдером.

Абонентна плата – фіксований платіж, який Провайдер встановлює для Абонента за доступ на постійній основі до Телекомунікаційної мережі протягом

 визначеного періоду незалежно від факту споживання Абонентом Послуг.

Абонентське обладнання – обладнання за допомогою якого надаються Послуги Абоненту.

Відключення від Послуги – відключення Абонентського обладнання від Телекомунікаційної мережі Провайдера.

Договір – документ, який визначає особливі умови надання та отримання Послуг для Абонентів відповідно до цих Правил та чинних Тарифів Провайдера.

Додаткові послуги – послуги чи роботи, які можуть надаватися Абоненту окремо від Телекомунікаційних послуг.

До Додаткових послуг належать такі послуги:

– повторне підключення до мережі та/або Послуги;

– призупинення надання   послуг;

– заміна, ремонт чи монтаж нового Абонентського обладнання;

– перенесення точки підключення;

– перевірка стану та справності Абонентського обладнання;

– оренда обладнання;

– інші роботи та послуги, зазначені в Тарифах та/або за згодою Сторін.

Зона покриття мережі – територія, в межах якої Провайдер може надавати Послугу.

Логін (Іоgin) – комбінація латинських букв та/або цифр, що починається з букви (не менше двох і не більше дванадцяти).

Місце надання Послуги (точка підключення) – визначена Абонентом і зафіксована у Договорі адреса, за якою він отримує та/або буде отримувати одну чи декілька Послуг.

Модем – пристрій, що забезпечує можливість споживання Телекомунікаційної послуги з Доступу до мережі Інтернет.

Надання обладнання в користування – додатковий сервіс, змістом якого є надання обладнання в тимчасове користування на платній основі для

 отримання Послуг відповідно Правил надання в користування обладнання «VillageLink».

Особовий рахунок абонента (ОР) – персональний рахунок, який Провайдер відкриває для Абонентів, на якому ведеться кількісний та вартісний облік усіх наданих Абоненту Послуг.

Пароль  (раssword)  –  комбінація  з  6-8  латинських  букв  та/або  цифр,  що  видається  Абоненту

Провайдером, для забезпечення Послуг доступу та роботи з Персональним сайтом(сайтом статистики).

Провайдер – «VillageLink», зареєстроване в реєстрі Провайдерів телекомунікації 14.03.2013 р. згідно з рішенням НКРЗ № 7382, Провайдер також має ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України, видану Національною комісією з питань регулювання зв’язку Реєстраційний номер 269258 серія АЕ.

Послуга доступу до мережі Інтернет (Послуга) – Телекомунікаційна послуга, змістом якої є забезпечення з’єднання кінцевого обладнання ( окремого комп’ютера, мережі комп’ютерів або інших пристроїв) Абонента   з мережею Інтернет.

Правила – Правила надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджені Директором

«VillageLink», які визначають загальні права та обов’язки Провайдера та Абонента, умови надання та отримання Послуг.

Рахунок( для юридичних осіб – рахунок-фактура) – розрахунковий документ, де вказана сума платежу за Послуги та/або Додаткові послуги згідно з чинними Тарифами Провайдера.

Сальдо – різниця між надходженням коштів від Абонента і видатком коштів ( нарахуванням коштів) за Послуги та Додаткові сервіси, відповідно до чинних Тарифів та цих Правил.

Тарифи – документ, у якому наводиться перелік, опис, вартість Послуг і Додаткових послуг, що надаються Провайдером.

Тарифний план (ТП) – сукупність технічних і вартісних параметрів Послуги доступу до мережі Інтернет, що визначає вартість Послуги згідно з чинними Тарифами, умови надання Послуг та Додаткових послуг.

Телекомунікаційна мережа – комплекс технічних засобів телекомунікації та споруд, призначених для комутації, маршрутизації, передачі та/або прийому знаків, сигналів, зображень та звуків або будь-яких повідомлень.

Телекомунікаційна послуга – продукт діяльності Провайдера, спрямований на задоволення потреб Абонентів у сфері телекомунікації.

Технічне обслуговування – комплекс заходів, що вживаються Провайдером, або третіми особами для забезпечення робочого стану Телекомунікаційної мережі.

Технічні умови – наявність технічних засобів комунікацій та інших ресурсів Телекомунікаційної мережі, які необхідні для технічної можливості надання Послуг Абоненту.

Трафік – обсяг інформації, що пройшов через модем Абонента.

Підключення до Послуги – роботи з підключення Абонента до Послуги.


1.      ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ПОСЛУГИ

1.1.1.      Для підключення до послуги необхідна наявність Технічних умов, а саме місце надання Послуги має знаходитися в зоні покриття Телекомунікаційної мережі.

1.1.2.      Підключення виконується Провайдером тим способом, що доступний Провайдеру на момент виконання таких робіт, наявними у нього технічними можливостями та за умов надання Абонентом Провайдеру усіх дозволів від компетентних державних органів та третіх осіб на проведення робіт за місцем надання Послуг.

1.1.3.      Порядок підключення до Послуги:

1.1.4.      Клієнт може подати заяву на підключення до Послуги, будь-яким з нижче вказаних способів:

–          зателефонувавши  до  Контакт  центру компанії за номерами 044-209-48-59, 067-406-73-63 або іншими телефонними номерами, що вказані у рекламних носіях;

–          надіславши заяву на електронну пошту;

–          через повноважного представника провайдера.

1.1.5.      Після надходження від абонента заяви на підключення до послуги, Провайдер визначає наявність Технічних умов для підключення та надання Послуги.

1.1.6.      У разі наявності Технічних умов, Провайдер виконує роботи по підключенню кожного окремого місця надання Послуги в строки окремо погодженні з Абонентом.

1.1.7.      Абонент зобов’язаний, протягом трьох робочих днів з дня підключення до Послуги, сплатити вартість монтажних робіт, обладнання (якщо це передбачено ТП), абонентську плату згідно обраного ТП за повний місяць.1.1.8.      За відсутності Технічних умов для підключення та надання Послуги, Провайдер інформує Абонента про необхідні оперативно-технічні заходи, які можуть бути здійснені Провайдером або Абонентом.

1.1.9.      У разі згоди Абонента оплатити оперативно-технічні заходи для створення необхідних Технічних умов, Провайдер формує для Абонента рахунок на оплату вартості підключення, проведення оперативно-технічних заходів та на оплату Послуги у розмірі місячної вартості згідно обраного ТП.


2.                  УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ

2.1.1.      Перед укладенням Абонентського договору Співробітник або уповноважений Представник Провайдера, що здійснює оформлення Абонентського договору повинен витребувати від Абонента відповідні документи та зробити з них копії. Копія кожного з документів повинна бути завірена підписом і печаткою (при її наявності) Абонента.

2.1.2.      Співробітник або уповноважений Представник Провайдера, що здійснює оформлення Абонентського договору, повинен перевірити дійсність наданих документів. При цьому договір не може бути укладений, якщо:

2.1.3.      надані Абонентом документи мають:

–          підчищення або виправлення;

–          прострочений термін дії;

–          переклеєну фотографію;

–          розмиту печатку або таку, яка не відповідає назвам органів, що видали документ;

–          інші ознаки підробки;

2.1.4.      у Абонента-фізичної особи відсутня реєстрація (прописка);

2.1.5.      у Абонента, який є іноземцем або особою без громадянства відсутній документ, що підтверджує законність перебування на території України.
2.2.            Особливості укладення Абонентських договорів з фізичними особами.

2.2.1.      Абонентські договори укладаються з фізичними особами, що досягли вісімнадцяти років (повнолітніми особами). При цьому, від таких фізичних осіб вимагається лише паспорт громадянина України (для іноземців та осіб без громадянства – будь-який документ, виданий державним органом будь-якої держави, який дозволяє ідентифікувати особу, та, додатково, документи, що підтверджують законність перебування на території України).

2.2.2.      Абонентські договори з фізичними особами у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років (неповнолітніми особами) укладаються за наявності у Абонента паспорта (для осіб до 16 років – іншого документа, який має фотокартку, наприклад: учнівський, студентський квиток тощо), письмової згоди батьків (усиновлювачів), піклувальників або органу опіки та піклування. Наявність письмової згоди вищевказаних органів та осіб не вимагається, якщо:

2.2.3.      Неповнолітня особа надає довідку про розмір доходів; при цьому, розмір доходів неповнолітньої особи повинен перевищувати розмір гарантійного платежу або середній розмір місячної плати за Абонентським договором;

2.2.4.      неповнолітня особа надасть оригінал свідоцтва про реєстрацію шлюбу або документ про його припинення;

2.2.5.      неповнолітня особа, яка записана матір’ю або батьком дитини, або така, що працює за трудовим договором надасть копію трудового договору та копію рішення органу опіки та піклування про надання такій особі повної цивільної дієздатності.

2.2.6.      Співробітник, який здійснює оформлення Абонентського договору, особливу увагу повинен звернути на відповідність фотокартки у документі Абонента з особою Абонента.

2.2.7.      Абонентський Договір від імені Абонента може бути укладено його представником. У цьому разі, представник Абонента має пред’явити власний паспорт та оригінал нотаріально-посвідченої довіреності, якою він уповноважений укладати договори від імені Абонента.
2.3.            Особливості укладення Абонентських договорів з юридичними особами.

2.3.1.      При укладенні Абонентського договору з юридичною особою (підприємством, установою, організацією  будь-якої  організаційно-правової  форми  та  форми  власності),  представник юридичної особи повинен підтвердити свої повноваження на право укладення Абонентського договору та надати наступний перелік документів:

–          довіреність представника;

–          статут/ витяг зі статуту або інший установчий документ (вимагається лише від державних юридичних осіб (корпоратизовані ПАТ, ДП, ДАК, АК тощо) для перевірки права керівника юридичної особи укладати Абонентські договори);

–          довідка з ЄДРПОУ (у разі, якщо Абонентський договір підписує керівник юридичної особи, який уповноважений підписувати договори статутом або іншим установчим документом. При цьому, довідка з ЄДРПОУ у полі “керівник” має містити прізвище цього керівника);

–          свідоцтво про реєстрацію платника податку (єдиного податку, ПДВ, фіксованого сільськогосподарського тощо);

2.3.2.      Якщо Договір про надання послуг укладається філією або представництвом, то замість Свідоцтва про державну реєстрацію Абонента надається витяг із Положення про філію або представництво, в якому передбачено право цього структурного підрозділу на укладення Договору від імені філії/представництва, або довіреність з повноваженнями філії, представництва чи їхньої посадової особи на укладення угод від імені Абонента.
2.4.            Особливості укладання Абонентських договорів з Юридичними особами – нерезидентами.

2.4.1.      Установчі документи повинні бути легалізовані в установленому законом порядку – нотаріально посвідчені або апостильовані (залежно від країни). Можливі наступні документи:

–  свідоцтво про реєстрацію компанії, датоване не пізніше, ніж за рік виписки з реєстру;

–  витяг із торгового, судового чи комерційного реєстру; протокол призначення директора;

–  протокол місця знаходження компанії (з строком давності – до року);

–   документ про відсутність заборгованості   стосовно сплати податків та інших реєстраційних платежів.
2.5.            Особливості укладення Абонентських договорів з фізичними особами-підприємцями.

2.5.1.      При укладенні Абонентського договору з фізичною особою-підприємцем, останній повинен надати наступні документи: копію паспорта, свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця, свідоцтво про реєстрацію платника податку (єдиного податку, ПДВ, фіксованого сільськогосподарського тощо). Особи, які працюють у фізичної особи-підприємця можуть укладати від його імені Абонентський договір тільки за наявності у них нотаріально-посвідченої довіреності.

2.5.2.      Реквізити Абонентського договору обов’язково повинні містить місце реєстрації Абонента та його поштову адресу (якщо вони відрізняються). Місце реєстрації юридичних осіб визначено у свідоцтві про державну реєстрацію, фізичних осіб громадян України – у паспорті, іноземців та осіб без громадянства – у посвідці на проживання або документі органів міграції про реєстрацію іноземця або особи без громадянства.
2.6.            Особливості укладення Договорів з фізичними особами нерезидентами.

2.7.            Закордонні дипломатичні представництва (посольства, консульства) надають довідку про акредитацію в Міністерстві закордонних справ України.

2.8.            Послуга надається Абоненту на підставі Договору. Договір не може бути укладений або не набирає чинності, якщо:

2.8.1.      Абонент у судовому порядку визнаний недієздатним (обмежено дієздатним);

2.8.2.      Абонент має заборгованість перед Провайдером за раніше укладеними Договорами на будь-які інші телекомунікаційні послуги;

2.8.3.      Абонент не виконує вимог Провайдера щодо надання інформації про себе в обсязі, передбаченому цими Правилами;

2.8.4.      Абонент не зробив необхідних платежів після підписання Договору або кошти не надійшли на поточний рахунок Провайдера»

2.9.            Договір набуває чинності після додаткової перевірки наданих Абонентом документів, надходження коштів на поточний рахунок Провайдера/надання підтвердження оплати Абонентом виставлених Провайдером рахунків. У випадку, якщо під час перевірки наданих документів будуть виявлені недоліки, суперечності або інші порушення, Провайдер має право пред’явити  Абоненту  вимоги  щодо  їхнього  усунення.  Якщо  останнє  не  буде  виконане, Провайдер має право відмовити Абоненту в укладенні Договору.

2.10.        У разі відмови в підключенні Провайдер повертає Абоненту сплачені кошти на основі відповідного клопотання Абонента.

2.11.        У випадку, якщо обставини, що суперечать умовам укладення Договору, виявлені після набрання ним чинності, Провайдер має право призупинити дію Договору в односторонньому порядку, а також не повертати сплаченої Абонентом суми, якщо особа, що уклала Договір, має перед Провайдером заборгованість за раніше укладеними Договорами на інші будь-які телекомунікаційні послуги.

2.12.        Підпис Абонента в Договорі свідчить про те, що йому відомі ці Правила, ціни та тарифи і Абонент зобов’язується їх виконувати. Підпис Абонента в Договорі підтверджує, що інформація та

3.1. Загальні положення

3. РЕЖИМ НАДАННЯ ПОСЛУГИ

3.1.1.      Послуга доступу Інтернет полягає у забезпеченні Абонента доступу до мережі Інтернет.

3.1.2.      Абонент є ініціатором зв’язку із системою. Час й тривалість роботи Абонента в системі не обмежені.

3.1.3.      Під час підключення до Послуги, Провайдер надає абонентові:

–          одну ІР-адресу;

–          пароль  доступу  до  Персонального  сайту  Абонента  (сайту  статистики),  зазначена інформація міститься у Додатках до Договору.

3.1.4.      Абонент має можливість:

–          обрати один із запропонованих Провайдером Тарифних планів;

–          робити запит до повноважених осіб Провайдера на створення Індивідуальних Тарифних планів;

3.1.5.      Абонент має право замовити Додаткові послуги або відмовитися від них.

3.1.6.      Замовлення Додаткових послуг здійснюється тільки на підставі письмової Заяви Абонента, яка передається до Провайдера через Контакт центр, факсом або електронною поштою. Заява від Абонента-Юридичної особи повинна бути з підписом повноважної особи Абонента та печаткою підприємства.

3.1.7.      Замовлені Додаткові послуги стають доступними Абоненту протягом 3-х робочих днів після отримання Заяви Абонента.

3.1.8.      Провайдер забезпечує Абоненту цілодобове технічне обслуговування.

3.1.9.      Абонент може мати декілька Місць надання Послуги, кожне з яких оформлюється окремим Додатком.

3.1.10.  Розрахунковим періодом надання послуг є календарний місяць.

3.1.11.  Абонент підписавши Договір та надавши відомості про себе, надає Провайдеру право та дані про Телекомунікаційні послуги, які одержав Абонент (вид, тривалість, зміст, маршрути передачі, інше) та погоджується з тим, що вказана у цьому пункті інформація про Абонента, необхідна для якісного обслуговування Абонента, може бути використана Провайдером, у тому числі шляхом передачі інформації третім особам, для ведення цими особами обліку абонентів, обліку розрахунків з Абонентом, для здійснення цими особами розсилання Абонентам рахунків, повідомлень, SMS – повідомлень, анкетних листів, пропозицій, рекламних матеріалів, телефонного опитування Абонентів з метою з’ясування їхньої думки щодо якості надання телекомунікаційних послуг, проведення акцій, розіграшів, маркетингових досліджень, для         ведення цими особами претензійно-позовної роботи з Абонентами, які мають заборгованість за надані послуги.

3.1.12.  Провайдер бере на себе відповідальність перед Абонентом за збереження переданої третім особам інформації, зазначеної у п.3.1.11.

3.1.13.  Провайдер не контролює доступний через мережу Інтернет потік інформації, який може включати небажані для Абонента матеріали, зокрема еротичного характеру або інформацію, яка ображає честь і гідність Абонента, і не несе за неї ніякої відповідальності.

3.1.14.  Провайдер здійснює заходи, спрямовані на забезпечення конфіденційності отриманої і відправленої інформації Абонента. Доступ працівників Провайдера до такої інформації дозволяється виключно з метою технічного обслуговування надання Послуги або у випадках надходження скарг з боку третіх осіб щодо умисних дій Абонента, спрямованих на завдання шкоди шляхом розповсюдження комп’ютерних вірусів, спаму, матеріалів образливого характеру, використання ресурсів Інтернет з метою шахрайства та інше.

3.1.15.  Технічну можливість доступу до інформації мають тільки працівники Провайдера. Такі працівники несуть персональну відповідальність за розголошення отриманої і відправленої інформації Абонента.

3.1.16.  На підставі підписаного Договору, Провайдер забезпечує реєстрацію Абонента, тобто відкриває Абонентові персональний Особовий рахунок (надалі ОР), номер якого унікальний.

3.1.17.  На ОР Абонента нараховуються обсяги наданих Послуг, а також усі платежі Абонента.

3.1.18.  Трафік вважається прийнятим/відправленим, якщо він зафіксований мережним обладнанням Провайдера.

3.2.Порядок зміни Тарифного план у:

3.2.1.      Абонент (фізична особа) може самостійно змінити Тарифний план (надалі – ТП) шляхом:

–          подання Заяви до Провайдера (через Контакт центр) не менше ніж за 3 (три) дні до бажаної дати зміни ТП.

3.2.2.      Абонент (суб’єкт господарювання) подає Заяву на зміну ТП (на бланку організації з підписом повноважної особи, завірену печаткою організації) до Провайдера не менше ніж за 3 (три) дні до бажаної дати зміни ТП.

3.2.3.      Провайдер підтверджує зміни Тарифного плану електронною поштою, надсилаючи лист за контактною електронною адресою, що вказана у Договорі та направляє на підписання відповідний Додаток до Договору.

3.2.4.      Тарифний план в поточному календарному місяці Абонент може змінити лише один раз.

3.2.5.      Зміна ТП відбувається згідно діючих тарифів.  3.3. Приз упинення надання посл уг.

3.3.1.      Абонент може ініціювати призупинення послуг з тих чи інших причин, подавши Заяву до Провайдера не менше ніж за одну добу до бажаної дати призупинення послуги, одним з способів зазначених у п.3.2.1 даних Правил. Максимальний термін призупинення послуги з ініціативи абонента – 3 місяці протягом одного календарного року.

3.3.2.      Для Абонента (суб’єкт господарювання) Заява подається на бланку організації з підписом повноважної особи, завірену печаткою організації.

3.3.3.      Провайдер залишає за собою право встановлювати окремий Тариф на період призупинення надання Послуги з ініціативи Абонента (дивитися розділ – діючі ТП, даних Правил).

3.3.4.      Провайдер має право призупинити надання Послуги на час проведення профілактичних робіт для здійснення Технічного обслуговування. Сумарний час призупинення надання Послуги не повинен перевищувати 6-ти (шести) годин на місяць. Провайдер не менш ніж за добу інформує Абонента електронною поштою про дату та час призупинення надання Послуги.

3.3.5.      У разі перевищення в попередньому абзаці терміну призупинення Послуги, Провайдер тільки за письмовою Заявою Абонента. Здійснює перерахунок і повертає на ОР Абонента кошти, нараховані за Послуги за час перевищення встановленого терміну призупинення її надання.

3.3.6.      Провайдер має право призупинити або обмежити надання Послуги у разі наявності заборгованості Абонента перед Провайдером. Про що повідомляє Абонента за три календарні дні до дати призупинення або обмеження надання Послуги.

3.3.7.      В період призупинення або обмеження Послуги з вини Абонента (не сплата рахунків, та виникнення боргу) Абонентна плата за користування Послугами продовжує нараховуватися у повному обсязі.

3.3.8.      Провайдер має право призупинити надання Послуг Абонентові та розірвати з ним Договір у випадку якщо Абонент:

–          порушив договірні зобов’язання, ці Правила або норми чинного законодавства України;

–          здійснив    злочини    у    сфері     використання    електронно-обчислювальних    машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку.

3.3.9.      У разі виявлення фактів надання Послуг третім особам, якщо таке право не передбачене Договором з Провайдером, Провайдер залишає за собою право розірвати договірні відносини в односторонньому порядку.

3.3.10.  Провайдер залишає за собою право припиняти надання Послуг Абоненту у разі встановлення факту чи спроби нанесення Абонентом пошкоджень базовому обладнанню або програмному забезпеченню Провайдера, або користувачам мережі Інтернет (шляхом умисного формування блокуючого трафіку, розповсюдження комп’ютерних вірусів, спаму та ін.). У разі встановлення повторного факту, Провайдер має право розірвати договірні відносини з Абонентом в односторонньому порядку.

3.4.         Відновлення надання Послуг

3.4.1.      Якщо припинення або обмеження послуги відбулося з причин вказаних у п.3.3.6 даних Правил, відновлення надання Послуги у повному обсязі можливе тільки після того як Абонент погасить існуючу заборгованість та передплатить один місяць на перед.

3.4.2.      Провайдер гарантує відновлення надання Послуги протягом 12 годин після надходження до Провайдера підтвердження здійснених Абонентом оплат, або протягом 48 годин за необхідності повторного підключення Абонентського обладнання.

3.4.3.      З метою визначення обставин прецедентів, порушення (ступінь причетності Абонента, наявності/відсутності злого наміру в діях Абонента, величина заподіяного збитку та інших обставин), Провайдер може провести розслідування. Рішення про відновлення надання Послуги Абонентам Провайдер приймає тільки за результатами такого службового розслідування, припинення вказаних дій з боку Абонента та наявності підписаного гарантійного листа від Абонента.


4.  ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ ПРОВАЙДЕРА ТА АБОНЕНТА

4.1.         Абонент має право:

4.1.1.      Після набрання чинності Договору користуватися Послугою відповідно до укладеного Сторонами Договору та цих Правил.

4.1.2.      Замовляти та користуватися Послугою згідно з встановленими Провайдером Тарифними планами, враховуючи при цьому технічні можливості власного обладнання.

4.1.3.      Отримувати інформацію від Провайдера:

–  про свої рахунки;

–  про можливі перешкоди та зміни у функціонуванні мережі Провайдера;

–  іншу інформацію, пов’язану   з наданням Послуг Провайдером.

4.1.4.      Абонент має право відмовитись від Послуг та припинити дію Договору, письмово попередивши про це Провайдера за 1 календарний місяць до припинення невикористаних коштів та вразі отримання Додаткових послуг, а саме користування обладнанням, зобов’язаний повернути таке обладнання протягом 5 (п’яти) календарних днів.

4.1.5.      Призупинити отримання Послуг за власним бажанням у порядку, передбаченому цими Правилами та Договором.

4.1.6.      Змінювати Тарифний план, якщо інше не передбачено Договором та умовами діючих Тарифів.

4.1.7.      Направляти Провайдеру письмові заяви, пропозиції скарги.  4.2.   Абонент зобов’язаний:

4.2.1.  Виконувати укладені з Провайдером умови Договору та ці Правила.

4.2.2.  Своєчасно сплачувати рахунки за надані Провайдером Послуги.

4.2.3.  Негайно письмово інформувати Провайдера про такі обставини:

–   викрадення або втрата паспорта – фізичними особам; установчих документів або печатки – юридичним особам;

–    припинення діяльності чи банкрутство Абонента – юридичної особи, але не пізніше, ніж розпочато справу про банкрутство або створено ліквідаційну комісію.

–   своєчасно та належним чином повідомляти Провайдера про зміну адреси або будь-які інші зміни, пов’язані з наданням Послуг.

4.2.4.      Використовувати й зберігати Абонентське обладнання відповідно до інструкцій з експлуатації, залишаючись особисто відповідальним за всі наслідки невиконання цієї вимоги.

4.2.5.      Не допускати використання на комерційній основі Послуг для надання їх третім особам. Якщо Абонент передав у користування своє обладнання, чи надав можливість користуватися ним третім особам, відповідальним за наслідки таких дій.

4.3.      Права та обов ‘язки Провайдера   4.3.1.  Провайдер має п раво:

4.3.1.1.    Вимагати від Абонента виконання всіх  визначених  у Договорі, Додатковій Угоді та цих Правилах зобов’язань.

4.3.1.2.  Встановлювати та змінювати тарифи на Послуги.

4.3.1.3.Відмовлятися від укладення Договору, припиняти його дію та призупиняти надання Послуги за наявності наведених у Договорі та/або Правилах підстав. При припиненні дії Договору та за наявності для цього підстав Провайдер залишає за собою право нараховувати вартість витрат, пов’язаних із припиненням Договору відповідно до затвердженого тарифу.

4.3.1.4.У разі наявності заборгованості перед Провайдером відмовити надалі в наданні інших видів телекомунікаційних послуг, якщо такі були замовлені Абонентом.

4.3.1.5.  Призупиняти обслуговування у випадках, встановлених Договором та Правилами.

4.3.2.         Провайдер зобов’язаний:

4.3.2.1.Виконувати умови надання Послуг згідно з Договором та Правилами.

4.3.2.2.Надавати Абоненту інформацію про діючі Тарифні плани, Правила, інформувати про використання коштів, надавати іншу інформацію, пов’язану з наданням Послуг.

4.3.2.3.Інформувати Абонента про зміну реквізитів та зміну Тарифних планів Провайдера у засобах масової інформації та/або за допомогою електронної пошти, та/або на сайті

4.3.2.4.    Регулярно протягом кожного наступного місяця формувати Абоненту рахунки на оплату Послуг.

4.3.2.5.Розглядати письмові заяви Абонента, пропозиції та скарги в терміни, передбачені законодавством України.

4.3.2.6.Не розголошувати реєстраційних даних Абонентів, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України та п.3.1.9. даних Правил.


5.                  ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1.            Оплата за Послуги, Додаткові послуги, матеріали і обладнання здійснюється відповідно до Тарифних планів, чинних у розрахунковому періоді.

5.2.            Усі платежі здійснюються Абонентами тільки в гривнях. Платежі, що надійшли до Провайдера, вносяться на ОР Абонента на підставі платіжних документів, переданих банківськими установами, або електронних повідомлень про здійснення оплат через електронні системи платежів.

5.3.            Абонентам – фізичним особам надається рахунок на оплату вартості Тарифного плану і Додаткових послуг.

5.4.            Абонентам – суб’єктам господарювання надається рахунок-фактура на оплату вартості Тарифного плану і Додаткових послуг.

5.5.            Якщо Абонент бажає придбати обладнання, яке знаходиться в нього в тимчасовому платному користуванні, то йому необхідно сплатити вартість такого обладнання відповідно до виставленого рахунку.

5.6.            Провайдер здійснює інформування Абонентів про стан Особового рахунку електронною поштою. За наявності у Провайдера технічної можливості Інформування може здійснюватися й іншим чином.

5.7.            Абонент зобов’язаний стежити за станом свого ОР і не допускати виникнення від’ємного сальдо, своєчасно сплачувати рахунки, за необхідності вносити підтвердження оплати рахунка з метою уникнення автоматичного призупинення надання Послуги.


5.8.            Перед здійсненням чергової оплати Послуг, Додаткових послуг Абонент зобов’язаний ознайомитися із умовами надання та вартістю надання Послуг, Додаткових послуг. Оплатою Послуг (Додаткових послуг) Абонент підтверджує, що ознайомився із діючими Тарифами на Послуги (Додаткові послуги), що входять до певного Тарифного плану, та надає свою згоду на продовження договірних відносин з Провайдером на умовах, які встановлені Провайдером та є чинними на момент оплати. При не оплаті Послуг (Додаткових послуг) нарахування коштів за ці Послуги (Додаткові послуги) здійснюється до розірвання договірних відносин згідно цих Правил.

5.9.            Якщо на момент розірвання договірних відносин на ОР Абонента є залишок коштів, то на підставі письмової заяви, засвідченої особистим підписом Абонента, такий залишок виплачується Абоненту протягом 7 (семи) днів з моменту письмового підтвердження Провайдером факту розірвання договірних відносин.

5.10.        Припинення надання Послуга та розірвання договірних відносин не звільняють Абонента від сплати за надані раніше Послуги та Додаткові послуги. Абонент зобов’язаний повністю сплатити надані Послуги та Додаткові послуги за весь період дії Договору.

5.11.        Вартість Послуг за один розрахунковий період складається з щомісячної плати за послуги доступу до мережі Інтернет.

5.12.        Оплата за Послуги, Додаткові послуги здійснюється в наступному порядку:

5.12.1.  Протягом 5 (п’яти) календарних днів з дня укладання Сторонами відповідного Акту початку надання послуг з постійного доступу до Інтернет, Абонент на підставі виставленого Провайдером рахунку, сплачує Провайдеру вартість Послуг (що будуть надаватися Провайдером Абоненту протягом першого місяця надання Послуг) в сумі щомісячної плати за послуги доступу до Інтернет.

5.12.2.  По завершенню першого місяця надання Послуг здійснена оплата підлягає коригуванню пропорційно кількості календарних днів, протягом яких не надавались Послуги – різниця зараховується в рахунок оплати за Послуги за наступний місяць (розрахунковий період).

5.13.        Першим місяцем надання Послуг Сторонами вважається період з дня початку надання Провайдером Абоненту Послуг по останній день місяця (включно), в якому розпочалось надання Послуг.

5.14.        Сторони домовилися, що перший місяць надання Послуг та кожен місяць (з 1-ого по останнє число кожного місяця), починаючи з другого місяця надання Послуг, вважається окремим розрахунковим періодом.

5.15.        Починаючи з другого місяця надання Послуг щомісячна плата за послуги доступу до Інтернет оплачується Абонентом на умовах повної передплати та оплати рекомендованого авансу, на підставі виставлених Провайдером рахунків, протягом 10 (десяти) календарних днів з дня отримання Абонентом таких рахунків, але в будь-якому разі не пізніше 15 числа поточного місяця.

5.16.        Щомісячна плата за послуги доступу до Інтернет за календарні дні, протягом яких сумарний строк ненадання послуг становив менше 24 (двадцять чотири) годин, оплачуються Абонентом на загальних умовах і враховується у повному обсязі при оплаті відповідного розрахункового періоду.

6.                  ЗВЕРНЕННЯ АБОНЕНТІВ

6.1.            Інформацію про Послуги та порядок їх надання, Додаткові послуга, чинні Тарифи Абонент може отримати на сайті www.villagelink.net

6.2.            Усі суперечки та розбіжності, пов’язані з виконанням умов цих Правил та Договору, вирішуються шляхом переговорів та/чи обміну листами.

6.3.            Суперечки та непорозуміння, які не вдалося врегулювати шляхом переговорів, розглядаються у відповідності до законодавства України.

6.4.            Письмові претензії Абонентів щодо рахунків приймаються Провайдером до розгляду лише в тому разі, якщо вони надійшли в межах терміну позовної давності, визначеного законодавством, та розглядаються протягом місяця з моменту їх надходження.

6.5.            Провайдер не несе відповідальності за будь-які збитки, завдані впливом на мережу зв’язку фізико-географічних чинників у зоні знаходження обладнання Абонента (гроза, особливості рельєфу, вплив місцевих електромагнітних полів та інше), а також якщо обладнання знаходиться поза зоною дії мережі. Провайдер також не несе відповідальності за непрямі збитки, втрачену вигоду, які взагалі можуть виникнути.


7.                  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1.            Провайдер не несе відповідальності за неотримання Абонентом Послуг або їх якість у випадках:

7.1.1.      пошкодження Абонентського обладнання (модему, комп’ютера) Абонента, а також у випадках шкідливого впливу передавальних (випромінюючих) пристроїв, що використовуються без отримання згоди на їх використання у відповідних державних органах;

7.1.2.      невідповідності технічних характеристик Абонентського обладнання вимогам Провайдера, а також у разі, якщо роботи з підключення такого обладнання були виконані Абонентом самостійно;

7.1.3.      несанкціонованого втручання або пошкодження Абонентом, або третіми особами у роботу мережі.

7.2.            Провайдер не несе відповідальності за зміст інформації, що передається за допомогою Телекомунікаційної мережі.

7.3.            При наданні Послуги доступу до Інтернет Провайдер зобов’язаний вжити всіх необхідних заходів у рамках своєї компетенції для того, щоб паролі Абонента не стали відомі третім особам, які не мають відношення до обслуговування Абонента.

7.4.            Абонент несе повну відповідальність за збереження в таємниці своїх паролів.

7.5.            Провайдер не відшкодовує збитки Абонента, заподіяні йому в результаті використовування паролів Абонента третіми особами у випадку недбалого зберігання Абонентом своїх паролів.

7.6.            Захист від несанкціонованого доступу інших осіб до комп’ютера Абонента Провайдером не гарантується і забезпечується Абонентом самостійно.

7.7.            Провайдер не несе відповідальності за якість роботи ліній, каналів і вузлів зв’язку, що надаються іншими організаціями і розташовані за межами зони його відповідальності.

7.8.            Всю відповідальність і ризики за використання інформаційних ресурсів Інтернету несе Абонент. Провайдер не дає жодних гарантій щодо будь-яких товарів, інформації та послуг (за винятком власної інформації Провайдера), що поставляються чи надаються за допомогою Інтернету, не несе відповідальності за будь-які втрати або збитки, яких прямо чи опосередковано зазнали Абоненти чи треті особи внаслідок використання інформаційних ресурсів Інтернету чи неможливості їх використання.

7.9.            Провайдер не несе відповідальності за порушення у роботі мережного обладнання Абонента, спричинені мережними атаками на адреси Абонента. Абонент, що встановив факт мережної атаки на свою адресу, зобов’язаний якнайскоріше сповістити про це Провайдера. Провайдер в цьому випадку має право тимчасово, аж до закінчення або ліквідації атаки, обмежити доступ до мережних адрес Абонента для забезпечення безпеки всієї мережі і збереження часткової працездатності мережі Абонента. Провайдер виявляє джерела мережної атаки тільки тією мірою, яка необхідна для її ліквідації і забезпечення безпеки мережі.

7.10.        Провайдер звільняється від повного або часткового виконання своїх обов’язків у разі виникнення обставин непереборної сили, передбачити які неможливо у Договорі, а саме: у випадках несанкціонованого втручання Абонента або будь-яких третіх осіб в роботу Телекомунікаційної мережі, війни, воєнних дій, стихійних лих, аварій, катастроф, саботажу, громадських заворушень, диверсій, рішень органів державної влади, управління та/або місцевого самоврядування, зміни кон’юнктури ринків, у разі неможливості надання Послуг та Додаткових послуг за відсутності технічних можливостей та/або з інших поважних причин, зміни напрямів діяльності Провайдера тощо.

8.                  ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1.            Ці Правила регулюють взаємовідносини між Абонентом та Провайдером у процесі надання та отримання Послуг.

8.2.            Абонент, підписавши Договір, засвідчує свою згоду виконувати зобов’язання та процедури, передбачені цими Правилами та отримувати Послуги та Додаткові послуги на умовах цих Правил, засвідчує свою згоду на можливу зміну Провайдером під час дії договірних відносин Тарифів на Послуга (Додаткові сервіси).

8.3.            Провайдер має право вносити зміни (доповнення) до цих Правил, Тарифів (збільшувати або зменшувати вартість Послуги, Додаткових послуг), запроваджувати, змінювати, скасовувати Тарифні плани, запроваджувати тимчасові, акційні Тарифні плани, які поширюються на певну територію та/або певну категорію Абонентів.

8.4.            Про дії Провайдера Абоненти інформуються за 7 днів до моменту запровадження цих дій шляхом оприлюднення інформації про ці дії, на web-сайті: www.villagelink.net

8.5.            Додатково Провайдер може проінформувати Абонента будь-яким із зазначених нижче способом:

–  електронною поштою,

– СМС повідомленням,

–  в друкованих засобах масової інформації.

8.6.            Абонент або Провайдер мають право у будь-який час, якщо інше не зазначено у договорі, на власний розсуд в односторонньому порядку розірвати договір, укладений у формі єдиного документа, за умови повідомлення один одного не пізніше, ніж за один місяць до дати розірвання договору.

8.7.            Провайдер має право повідомити Абонента про припинення надання Послуг та/або розірвання договору будь-яким із способів, зазначених у цьому розділі. У випадку порушення Абонентом договірних відносин з Провайдером (у тому числі цих Правил), чинного законодавства в галузі телекомунікації припинення надання Послуги (Додаткового сервісу) здійснюється без попереднього повідомлення Абонента про припинення надання Послуги (Додаткової послуги).

8.8.            Абонент повідомляє Провайдера про розірвання договору шляхом письмового звернення до Провайдера   у строки передбачені умовами Договору.

8.9.            Фізична особа особисто передає заяву в Контакт-центр та надає інформацію про номер і дату підписання Договору.

8.10.          Заява суб’єкта господарювання повинна бути підписана керівником та завірена круглою печаткою.

8.11.          Абонент повинен ознайомитися з цими Правилами до підписання Договору. Текст Правил знаходиться на сайті. У разі необхідності роз’яснення положень цих Правил, умов та правил користування Послугами, Додатковими послугами та обладнанням Абонент, до підписання Договору, має звернутися за роз’ясненнями до представників Провайдера.